Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden van GR8 ID BV (hierna “Grillguardo” genaamd). Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website www.grillguardo.com.

Deze Algemene Voorwaarden (AV’en) zijn steeds van toepassing op alle leveringen van Grillguardo via www.grillguardo.com aan consumenten en aannemers (hierna gezamelijk naar verwezen als “Klanten”).

Van deze Algemene Voorwaarden kan niet afgeweken worden, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Grillguardo.

De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kan teruglezen.

 1. Definities/contracterende partijen

  1. GR8 ID BV, (hierna “Grillguardo” genaamd), gevestigd te Gent en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0 764.666.440 handelend onder de commerciële naam “Grillguardo”.
  2. Website: de website van Grillguardo, te raadplegen via www.grillguardo.com en alle bijbehorende subdomeinen.
  3. Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een overeenkomst aangaat met Grillguardo en/of zich geregistreerd heeft via de website www.grillguardo.com .
  4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Grillguardo en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
  5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Grillguardo, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Grillguardo slechts bindend, indien en voor zover deze door Grillguardo uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
  3. In het geval dat naast deze algemene verkoopsvoorwaarden tevens bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, zijn de voorgaande bepalingen eveneens van toepassing op deze bijzondere voorwaarden. Bij tegenstrijdigheid tussen deze algemene verkoopsvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden hebben de bijzondere voorwaarden voorrang op deze algemene verkoopsvoorwaarden.
  4. Om een bestelling te plaatsen moet u minstens 18 jaar oud zijn. Indien u jonger bent dan 18 jaar, dient u de bestelling te laten plaatsen door uw ouders of uw wettelijke voogd. Wij hebben het recht elke bestelling te weigeren waarvan wij vaststellen dat zij werd geplaatst door een minderjarige.
  5. Elke bestelling die online wordt geplaatst veronderstelt de voorafgaandelijke kennisname en de uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden.
 3. Prijzen en informatie

  1. Alle op de Website en in andere van Grillguardo afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
  2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
  3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Alle Klanten worden uitgenodigd om de individuele productillustraties en bijkomende informatie te bekijken. Geen enkele van de in de Grillguardo-onlineshop productafbeeldingen of illustraties zijn wettelijk bindende aanbiedingen. Elke mogelijke aansprakelijkheid voor fouten van onzentwege wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Grillguardo kan niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Grillguardo afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
  4. Grillguardo kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
 4. Totstandkoming overeenkomst

  1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Grillguardo en het voldoen aan de daarbij door Grillguardo gestelde voorwaarden.
  2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Grillguardo onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
  3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Grillguardo het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
  4. Grillguardo kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Grillguardo op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
 5. Registratie

  1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
  2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
  3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Grillguardo is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds van uit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.
  4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Grillguardo daarvan in kennis te stellen, zodat Grillguardo gepaste maatregelen kan nemen.
 6. Uitvoering overeenkomst

  1. Zodra de bestelling door Grillguardo is ontvangen, stuurt Grillguardo de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
  2. Grillguardo is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
  3. De levertermijn bedraagt in beginsel 2 – 5 dagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Grillguardo.
  4. Indien Grillguardo de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
  5. Grillguardo raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel 10 omtrent garantie en conformiteit.
  6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
  7. Grillguardo is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.
 7. Herroepingsrecht

  1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
  2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Grillguardo binnen 60 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
  3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
   1. als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
   2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
   3. bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
  4. Grillguardo draagt de kosten voor het retourneren, het retour sturen van het product is derhalve kosteloos voor Klant. De verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product worden niet begrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor eigen rekening van Klant.
  5. Binnen de in lid 2 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
  6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
  7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 2 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Grillguardo, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Grillguardo kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Grillguardo bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 2 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

   Producten kunnen geretourneerd worden naar:

   Grillguardo (GR8 ID BV)
   Franklin Rooseveltlaan 349 bus 3
   9000 Gent
   België

  8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Grillguardo de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Grillguardo aanbiedt het product zelf af te halen, mag Grillguardo wachten met terugbetalen tot Grillguardo het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
  9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
 8. Zakelijk retourrecht

  1. Het vorige artikel inzake het herroepingsrecht is van overeenkomstige toepassing op zakelijke bestellingen, zij het dat:
   1. Zakelijke Klant de Overeenkomst met Grillguardo binnen 14 dagen na ontvangst van het product dient te ontbinden.
   2. Zakelijke Klant na ontvangst van de gehele bestelling door Grillguardo het volledige aankoopbedrag retour krijgt. De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van Grillguardo en is voor de Zakelijke Klant derhalve kosteloos.
   3. reeds door Zakelijke Klant (vooruit) betaalde bedragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de Overeenkomst en ontvangst van de retouren door Grillguardo zullen worden terugbetaald.
 9. Betaling

  1. 9.1  Klant dient betalingen aan Grillguardo volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Grillguardo is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. Voor de betaling van onze producten werken wij samen met een externe betalingspartner Mollie. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
  2. 9.2   Waardebonnen.
   1. Via de website www.grillguardo.com is het mogelijk waardebonnen met verschillende waardes in euro aan te kopen. Na de bestelling van de waardebonnen zal een persoonlijke code worden verstuurd naar het e-mailadres vermeld in de bestelling.
   2. Deze waardebonnen kunnen gebruikt worden voor de aankoop van alle Grillguardo-producten, met uitzondering van waardebonnen.
    1.  Via de website www.grillguardo.com is het mogelijk waardebonnen met verschillende waardes in euro aan te kopen. Na de bestelling van de waardebonnen zal een persoonlijke code worden verstuurd naar het e-mailadres vermeld in de bestelling.
    2. Deze waardebonnen kunnen gebruikt worden voor de aankoop van alle Grillguardo-producten, met uitzondering van waardebonnen.
    3. Wanneer de kredietwaarde van de waardebon hoger is dan de waarde van de bestelling, zal er een restkrediet worden toegekend dat geldig is tot het einde van de geldigheidsduur van de waardebon en zal kunnen worden hergebruikt door ingave van de persoonlijke code bij een volgende bestelling. Op geen enkele manier kan er een teruggave zijn in contanten van de restwaarde van de waardebon. Het restkrediet is niet onderworpen aan intrest.
    4. Wanneer de waarde van de waardebon onvoldoende is om het bedrag van de bestelling te dekken, dan zal het verschil worden betaald door elke andere aangeboden betalingsmethode op de website van Grillguardo of door het ingeven van aanvullende codes van waardebonnen tijdens hetzelfde bestelproces.
    5. In het geval Klant de bestelde goederen wenst terug te sturen, zal de aankoopprijs terugbetaald worden tot een bedrag gelijk aan aan het ingewisselde bedrag van de waardebon. Alle bijkomende betalingen zullen vergoed worden volgens de overeengekomen betalingsmethode. Het is daarom aanbevolen om steeds de waardebon van een bestelling bij te houden, aangezien de code van de waardebon noodzakelijk is om het vergoedingsbedrag te kunnen gebruiken.
    6. Waardebonnen zijn steeds overdraagbaar en kunnen door elke persoon die hiervan in het bezit is worden ingewisseld op de online-webshop van Grillguardo zonder voorafgaande identiteitscontrole.
    7. Grillguardo kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het verlies, diefstal, misbruik of eventuele spellingsfouten in het doorgegeven e-mailadres. Codes van waardebonnen kunnen niet geblokkeerd.
   3. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Grillguardo is gewezen op de te late betaling en Grillguardo de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Grillguardo gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-, 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. Grillguardo kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 10. Garantie, conformiteit en overmacht

  1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Grillguardo een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
  2. Producten verkocht door Grillguardo genieten van een garantie van 2 jaar op alle fabricagefouten en dit vanaf de datum van aankoop en op voorwaarde dat het gebruik van de producten overeenstemt met de gebruiksaanwijzing die ook steeds kan geraadpleegd worden op www.grillguardo.com. Deze garantie beperkt zich tot de herstelling of vervanging van de onderdelen die gebreken vertonen bij normaal gebruik.
  3. Grillguardo staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Grillguardo er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
  4. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt, Grillguardo daarvan in kennis te stellen.
  5. Indien Grillguardo de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.
  6. Overmacht. Onder overmacht wordt begrepen, alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Grillguardo geen invloed kan uitoefenen en waardoor Grillguardo niet in de mogelijkheid is om haar verplichtingen na te komen. Hieronder vallen onder meer, zonder limitatief te zijn: stakingen, brand, bedrijfsstoring, …
  7. Grillguardo heeft ook het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die de verdere nakoming verhindert, optreedt nadat Grillguardo haar verbintenis had moeten nakomen.
  8. Tijdens de periode van overmacht worden de leverings-en andere verplichtingen van Grillguardo opgeschort. Wanneer de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen van Grillguardo niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dit geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 11. Garantie bij zakelijke aankopen

  1. Grillguardo staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Grillguardo er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.
  2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen uiterlijk 8 dagen na levering Grillguardo daarvan in kennis stellen. Doet Klant dit niet, kan hij geen aanspraak meer maken op herstel, vervanging etc, indien het product defect geleverd is.
  3. Indien Grillguardo de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels) vergoed.
 12. Klachtenprocedure

  1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Grillguardo, dan kan hij bij Grillguardo telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
  2. Grillguardo geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Grillguardo binnen 3 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
  3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.
 13. Aansprakelijkheid

  1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
  2. De totale aansprakelijkheid van Grillguardo jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
  3. Aansprakelijkheid van Grillguardo jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
  4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Grillguardo jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Grillguardo.
  5. De aansprakelijkheid van Grillguardo jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Grillguardo onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Grillguardo ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Grillguardo in staat is adequaat te reageren.
  6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Grillguardo meldt.
  7. In geval van overmacht is Grillguardo niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.
 14. Eigendomsvoorbehoud zakelijke aankopen

  1. Alle geleverde goederen blijven het eigendom van Grillguardo totdat alle vorderingen die Grillguardo op Zakelijke Klant heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.
  2. Zakelijke Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Daarnaast is het Zakelijke Klant niet toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op Zakelijke Klant is overgegaan.
  3. Zakelijke Klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Grillguardo te bewaren.
  4. Grillguardo is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn, terug te nemen indien Zakelijke Klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.
  5. Zakelijke Klant zal Grillguardo te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Grillguardo.
 15. Intellectuele eigendomsrechten

  1. Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten betreffende de producten en de handelsnamen blijven steeds eigendom van Grillguardo. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: alle auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële en marketingtechnische kennis, methoden en concepten.
  2. Het is op geen enkele manier toegelaten gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter om privégebruik van het artikel zelf gaat.
 16. Persoonsgegevens

  1. 16.1 Grillguardo verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform privacy statement. Deze is hier te vinden: https://grillguardo.com/privacybeleid/
 17. Slotbepalingen

  1. Op de Overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.
  2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter in het arrondissement waar Grillguardo gevestigd is.
  3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
  4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Grillguardo (GR8 ID BV)
Franklin Rooseveltlaan 349 bus 3
9000, Gent

Telefoon: 0032 (0)9 430 09 90
E-mail: hello@grillguardo.com

Ondernemingsnummer: BE0764.666.440
Btw-nummer: BE0764.666.440